Latihan 900/1 Bahagian A

2

Ogos 2, 2015 oleh ustazkenali

Bahagian A

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih jawapan yang paling tepat.

 1. Yang manakah komponen badan perundangan pada peringkat negeri?

I    Raja atau Yang Dipertua Negeri

II   Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri termasuk Menteri Besar dan Ketua Negeri

III  Setiausaha Kerajaan Negeri

IV  Penasihat Undang-undang

A I dan II  B I dan III C II dan IV D III dan IV   JWP A

 1. Yang manakah benar tentang tugas Raja/ Sultan dan Yang Dipertua Negeri?

I   Melantik Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mengikut nasihat.

II  Mempengurusikan Jemaah Pengampunan Negeri.

III Menghadiri semua acara rasmi Kerajaan Negeri.

IV Menjalankan pemerintahan negeri mengikut kuasa budi bicara.

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV  JWP A

* Adat ini mengikut prinsip matrilokal

* Dipercayai berasal dari Minangkabau

 1. Undang-undang adat Melayu Semenanjung Malaysia adalah berasaskan dua adat. Adat yang dimaksudkan di atas ialah

A Adat Melayu  B Adat Perpatih C Adat Islam  D Adat Temenggung JWP B

 1. Mengikut Adat Perpatih, kuasa keluarga terletak dalam tangan saudara lelaki sebelah ibu. Apakah gelarannya?

A Lembaga B Buapak C Mamak D Undang  JWP C

 1. Yang manakah benar tentang pelaksanaan undang-undang pada masa penjajahan?

I    Undang-undang adat yang diwarisi dianggap sebagai hukum Islam

II   Undang-undang adat kaum bukan bumiputera turut dipatuhi dalam perbicaraan

III  Undang-undang Inggeris dikuatkuasakan sepenuhnya di Negeri-negeri Selat

IV  Undang-undang adat penduduk tempatan tidak boleh diamlakan pada masa penjajahan Belanda.

A I dan II  B I dan IV C II dan III  D II dan IV JWP C

 1. Pilih penyataan yang tidak benar tentang Adat Temenggung

A Adat ini berasal dari Palembang

B Adat ini bersifat baka dan autokrasi

C Menggalakan anak lelaki pergi merantau

D Pembahagian harta pusaka adalah mengikut Hukum Faraid  JWP C

 1. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Adat Perpatih?

I   Perkahwinan seppupu digalakan

II  Anggota masyarakat terbahagi kepada suku

III Pewarisan keturunan adalah mengikut nasab ibu

IV Harta pusaka boleh diwarisi oleh anak lelaki jika tiada anak perempuan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV JWP C

 1. Undang-undang Islam bertulis di Malaysia ditadbir mengikut

A  Akta Pentadbiran Islam

B  Enakmen Kerajaan Persekutuan

C  Perlembagaan Persekutuan selepas tahun 1970

D  Enakmen atau Ordinan Pentadbiran Agama Islam Negeri.  JWP D

 1. Common Law akan hanya digunakan dalam undang-undang tempatan apabila:

I   tidak terdapat statut tentang sesuatu perkera

II  kesangsian terhadap undang-undang terdahulu

III peruntukan undang-undang tempatan kurang meyakinkan

IV peruntukan Undang-undang Common Law bersesuaian dengan kegunaan tempatan.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV JWP D

 1. Pilih penyataan yang tidak benar tentang sistem undang-undang pada zaman Kesultanan Melaka.

A Raja merupakan sumber undang-undang dan puncak keadilan

B Pentadbiran keadilan adalah bertujuan mencegah

C Bendahara merupakan orang yang mengeluarkan undang-undang adat

D Laksamana merupakan orang yang melaksanakan hukuman JWP C

 1. Yang berikut adalah sumber undang-undang Malaysia, kecuali

A adat resam tempatan

B keputusan mahkamah

C Majlis Raja-raja Melayu

D amalan dan fahaman agama  JWP  D

 1. Pilih penyataan yang benar tentang Hukum Kanun Melaka.

I   Dipengaruhi undang-undang British

II  Merupakan adat Melayu tradisional

III Berhubung dengan tanggungjawab pegawai kapal

IV Menyentuh tanggungjawab raja dan pembesar

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV  JWP C

 1. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Common Law?

I   Mula dipraktikan di Amerika Syarikat

II  Digubal oleh Parlimen dan diwartakan

III Merujuk kepada keputusan mahkamah yang terdahulu sebagai panduan untuk mengelakan percanggahan dalam membuat keputusan.

IV Menggalakkan perkembangan Doktrin Duluan Kehakiman

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV JWP D

 1. Undang-undang yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan kuasa Barat adalah berasaskan:

I   anismisme

II  adat Melayu

III agama Islam

IV adat pendatang asing

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV JWP C

 1. Antara undang-undang tidak bertulis yang berikut, yang manakah menjadi sumber undang-undang Malaysia?

I   Semua ajaran agama

II  Adat penduduk tempatan

III Keputusan-keputusan mahkamah negara dan asing

IV Undang-undang Inggeris yang sesuai dengan keadaan tempatan

A I dan II  B I dan III C II dan IV D III dan IV JWP C

 1. Selain statut, Doktrin Duluan Kehakiman dipakai juga sebagai sumber undang-undang dalam sistem perundangan Malaysia. Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada Doktrin Duluan Kehakiman?

I   Hakim mahkamah mesti mematuhi arahan Ketua Hakim Negara dalam membuat keputusan mengadili sesuatu kes.

II  Hakim mahkamah yang kanan lebih berkuasa daripada hakim yang baru dilantik

III Hakim mahkamah berhak membuat prinsip kehakimannya sendiri sekirannya tidak ada peruntukan dalam undang-undang bertulis.

IV Hakim mahkamah berhak membuat pilihan antara prinsip-prinsip undang-undang yang terkandung dalam keputusan mahkamah sebelumnya.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV JWP D

 1. Common Law akan hanya digunakan dalam undang-undang tempatan apabila:

I   tiada undang-undang bertulis boleh dirujuk

II  kesangsian terhadap undang-undang terdahulu.

III peruntukan undang-undang tempatan dibantah oleh golongan tertentu

IV peruntukan undang-undang Common Law bersesuaian dengan dengan kes yang dibicarakan.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV JWP B

 1. Yang manakah benar tentang keputusan-keputusan mahkamah sebagai sumber perundangan?

I    Keputusan mahkamah tergolong sebagai sumber undang-undang bertulis

II   Keputusan mahkamah berasaskan kepada Doktrin Duluan Kehakiman yang mengikat

III  Keputusan mahkamah merangkum semua keputusan undang-undang  mahkamah rendah.

IV  Keputusan mahkamah berasaskan prinsip bahawa mahkamah yang tertinggi mengikat mahkamah yang lebih rendah.

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV JWP C

Hakim boleh merujuk kepada prinsip undang-undang mahkamah yang setaraf

 atau yang lebih tinggi daripadanya

19.Penyataan di atas merujuk kepada

A  kebebesan kehakiman

B  Perundangan Subsidari

C  doktrin pengasingan kuasa

D  doktrin duluan kehakiman  JWP D

 1. Yang manakah merupakan undang-undang bertulis Malaysia?

I   Akta

II  Enakmen

III Undang-undang adat

IV Undang-undang Inggeris

A I dan II  B I dan III C II dan III D III dan IV JWP A

 1. Yang manakah merupakan undang-undang tidak bertulis di Malaysia?

I   Keputusan mahkamah

II  Akta dan Enakmen

III Undang-undang jenayah

IV Undang-undang adat

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV  JWP B

* Hanya sesuai bagi kegunaan tempatan

* Hanya untuk mengisi kekosongan dalam

sistem undang-undang tempatan

 1. Penyataan di atas merujuk kepada pemakaian

A  Perundangan Kecil

B  Undang-undang Islam

C  Undang-undang Inggeris

D  Undang-undang Adat Anak Negeri JWP A

Akta Parlimen

I

Perundangan Subsidiari

I

Enakmen dan Ordinan

 1. Senarai di atas merujuk kepada

A  Kuasa badan kehakiman

B  Undang-undang bertulis

C  Doktrin Duluan Kehakiman

D  Undang-undang tidak bertulis JWP B

 1. I Digubal oleh badan perundangan Persekutuan

      II  Peraturan dan kaedah dibuat oleh menteri atau sebuah badan

      III Diluluskan oleh badan perundang negeri Sabah dan Serawak

X  Akta Parlimen

Y  Ordinan

Z  Perundangan Subsidari

  X Y Z
A I II III
B I III II
C II I III
D III I II

                               JWP B

 1. Yang manakah dikategorikan sebagai undang-undang bertulis?

A  Enakmen

B  Adat Perpatih

C  Undang-undang Inggeris

D  Doktrin Duluan Kehakiman  JWP A

 1. Yang manakah mempunyai kaitan dengan undang-undang tidak bertulis?

I   Undang-undang yang diturunkan secara lisan dalam Adat Perpatih

II  Perkahwinan orang Cina dan India mengikut adat

III Kadar cukai barangan di pasaran

IV Undang-undang Hukum Kanun Keseksaan jenayah

A  I dan II  B I dan III C II dan IV D III dan IV  JWP A

 1. Sumber undang-undang tidak bertulis di Malaysia ialah

I   Perlembagaan Persekutuan

II  adat bumiputera di Sabah Serawak

III undang-undang jualan ubat kawalan

IV keputusan kehakiman di Mahkamah Tinggi

A I dan II  B I dan III C II dan IV D III dan IV  JWP C

 1. Yang manakah undang-undang tidak bertulis?

I   Common Law Inggeris

II  Undang-undang Anak Negeri

III Hukum Kanun Keseksaan Jenayah

IV Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV JWP A

 1. Yang berikut ialah bidang kuasa Dewan Negara kecuali

A  menolak rang undang-undang

B  mengkaji rang undang-undang

C menangguh rang undang-undang

D membahaskan rang undang-undang  JWP A

 1. Kuasa mentafsir perlembagaan dan undang-undang dilaksanakan oleh

A  Mahkamah Persekutuan

B  Majlis Parlimen

C  Majlis Raja-raja

D  Jemaah Menteri  JWP A

 1. Yang manakah pihak yang mempunyai kuasa untuk meluluskan pinjaman Pihak Berkuasa Tempatan?

A Kerajaan Negeri

B Perbendaharaan

C Kerajaan Persekutuan

D Majlis Kewangan Negara   JWP A

 1. Kriteria peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri adalah berdasarkan

A keluasan negeri

B bilangan penduduk

C hasil kerajaan negeri

D hubungan baik dengan kerajaan pusat  JWP B

 1. Yang manakah pindaan berikut memerlukan sokongan 2/3 daripada ahli Dewan Undangan Negeri dan perkenan sultan?

A Penganugerahan bintang kebesaran

B Keistimewaan Dewan Undangan Negeri

C Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri

D Perlantik, pemecatan, dan penurunan waris tahta sultan  JWP B

 1. Yang manakah kuasa Yang di-Pertuan Agong terhadap Dewan Rakyat/

A Merasmikan persidangan Dewan Rakyat pada setiap penggal

B Melantik Yang di-Pertua Dewan Rakyat atas nasihat Perdana Menteri

C Meluluskan rang undang-undang yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat

D Memecat Setiausaha Dewan Rakyat atas nasihat Yang di-Pertua Dewan Rakyat  JWP D

Undang-undang ini dibentuk oleh seseorang menteri bagi memperincikan Akta Parlimen
 1. Pernyataan di atas merujuk

A Akta

B Statut

C Ordinan

D Perundangan Kecil  JWP C

Undang-undang ini dibuat oleh menteri bagi keperluan kementeriannya selepas mendapat persetujuan daripada Majlis Parlimen
 1. Pernyataan di atas merujuk

A Perundangan Kecil

B Undang-undang Hibrid

C Undang-undang Perwakilan

D Undang-undang Persendirian JWP A

* Undang-undang diluluskan oleh Parlimen dan Badan Perundangan Negeri

* Undang-undang yang mengutamakan kepada peraturan hidup manusia semasa

* Undang-undang selepas merdeka dikenali sebagai Akta

 1. Pernyataan di atas merujuk

A Undang-undang Mahkamah Sesyen

B Undang-undang Tidak Bertulis

C Undang-undang Bertulis

D Adat Temenggung  JWP C

 1. Yang manakah kuasa perundangan Yang di-Pertuan Agong?

I    Tidak mempersetujui permintaan untuk membubarkan parlimen

II   Melantik Yang Dipertua Majlis Parlimen

III  Memberi ucapan dalam mana-mana Majlis Parlimen

IV  Melantik Perdana Menteri  JWP C

Undang-undang campuran yang dikemukakan sama ada oleh ahli kerajaan dan bukan kerajaan yang pada pandangan Yang Dipertua Dewan Rakyat mempunyai kepentingan tertentu
 1. Pernyataan di atas merupakan jenis

A Rang Undang-undang Hibrid

B Rang Undang-undang Persendirian

C Rang Undang-undang Awam/Kerajaan

D Rang Undang-undang Ahli Persendirian  JWP  A

 1. Yang manakah pindaan berikut memerlukan 2/3 daripadadaripada ahli Dewan Undangan Negeri dan perkenan Sultan.

A  Penganugerahan bintang kebesaran

B  Keistimewaan Dewan Undangan Negeri

C  Bilangan kerusi  Dewan Undangan Negeri

D  Perlantikan, pemecatan, dan penurunan waris tahta sultan  JWP  B

41.Yang manakah tugas badan kehakiman?

A Meluluskan undang-undang negara

B Menggubal undang-undang negara

C Melaksanakan undang-undang negara

D Menentukan kesahan undang-undang negara

 1. Yang manakah pern)’ataan \ ang benar tentang Perlembagaan Persekutuan?

A Parlimen mengatasi perlembagaan.

B Perlembagaan mengatasi undang-undang lain.

C Mahkamah berkuasa meluluskan pindaan perlembagaan.

D Peruntukan dalam perlembagaan tidak boleh dimansuhkan.

43 Yang manakah kes jenayah yang dibicarakan di Mahkamah Syariah?

A Perbuatan rasuah

B Perbuatan minum arak

C Pengambilan anak angkat

D Pembahagian harta pusaka

 1. Yang manakah alasan bagi sesuatu keputusan pilihan raya boleh dicabar di mahkamah?

I  Perbuatan merasuah pengundi yang dilakukan oleh calon pilihanraya

II  Ketidakpatuhan calon terhadap peruntukan undang-undang pilihan raya

III. Calon gagal menurunkan poster dan bendera parti selepas hari mengundi

 1. Calon gagal menghantar penyata pilihan raya dalam tempoh yang ditetapkan

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

 1. Yang manakah yang benar tentang kuasa Yang di-Perhran Agong?

I Kuasa pemerintahan bagi Persekutuan

IIKuasa mengisytiharkan darurat jika negara terancam

III Kuasa pengampunan di Mahkamah Syariah untuk negeri-negeri di SemenanjungMalaysia

IV Kuasa budi bicara dalam menganugerahkan pingat danpangkat kepada pembesarnegara

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

46.Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Jemaah Pengampunan berkuasa untuk mengampunkankesalahan-kesalahan yang dibicarakan di

A Mahkamah Majistret di Johor

B Mahkamah Tinggi di Kelantan

C Mahkamah Syariah di Sarawak

D Mahkamah Sesyen di Selangor

 1. mengapakah Badan Kehakiman tiada kuasa meminda undang-undang yang dibatalkannya ?

A  tidak terlibat dalam penggubalan rang undang-undang

B   pindaan undang-undang adalah kuasa Badan Perundangan

C   perlembagaan tidak memberi kuasa kepadanya

D   tertakluk kepada peruntukan perlembagaan

 1. Antara yang berikut, yang manakah merupakan anggota Mahkamah Khas

I    Perdana Menteri

II   Peguam Negara

III  Hakim Besar Mahkamah Tinggi

IV  Presiden Mahkamah Persekutuan

A  I dan II

B  I dan IV

C  II dan III

D  III dan IV

Kementerian ingin menggubal satu rang undang-undang yang baharu

Apakah langkah awal yang perlu dilakukan oleh kementerian di atas?

A  menemui Ketua Hakim Negara

B  merujuk kepada Peguam Negara

C  membentangnya di Parlimen

D  meminta nasihat Perdana Menteri

 1. Yang manakah tugas badan kehakiman?

A   meluluskan undang-undang negara

B   menggubal undang-undang negara

C   melaksanakan undang-undang negara

D   menentukan kesahan undang-undang negara

JWP 41D 4B  43 B 44 A 45 A 46 C 47 B 48 D 49 B 10 D

Advertisements

2 thoughts on “Latihan 900/1 Bahagian A

 1. limainee berkata:

  Jutaan terima kasih atas usaha perkongsian ini. Sangat dihargai. Bahan dan Blog Tuan juga dikongsikan ke laman FB Pengajian Am Universiti 2013/2014.  dari cikgu Lim Ah Nee ,Rawang From: ustazkenali To: limainee@yahoo.com Sent: Sunday, 2 August 2015, 14:06 Subject: [New post] Latihan 900/1 Bahagian A #yiv2179046066 a:hover {color:red;}#yiv2179046066 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv2179046066 a.yiv2179046066primaryactionlink:link, #yiv2179046066 a.yiv2179046066primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv2179046066 a.yiv2179046066primaryactionlink:hover, #yiv2179046066 a.yiv2179046066primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv2179046066 WordPress.com | ustazkenali posted: “Bahagian ATiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih jawapan yang paling tepat. Yang manakah komponen badan perundangan pada peringkat negeri?I    Raja atau Yang Dipertua NegeriII   Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri termasuk ” | |

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Ogos 2015
I S R K J S A
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Blog Stats

 • 872,315 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 61 other followers

Kategori

Top Rated

%d bloggers like this: